Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
  • Regulaminy pracy poszczególnych zakładów pracy.
    W polskim prawodawstwie istnieje znaczna luka w przepisach prawa dotyczących narkotyków w miejscu pracy.

POSIADANIE NARKOTYKÓW

Posiadanie przez pracownika narkotyków:

Osoby posiadające narkotyki (nie tylko w miejscu pracy) popełniają przestępstwo. Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega (w zależności od posiadanej ilości) grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (przy znacznej ilości) nawet do 10 lat (art. 62 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii). Jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości (art. 62a ww. ustawy).

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego:

Osoba, która dowie się o popełnieniu takiego przestępstwa ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratury lub policji (w oparciu o art. 304 Kodeksu postępowania karnego). Popełnienie przestępstwa polegającego na posiadaniu narkotyków na terenie zakładu pracy może skutkować rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika (art. 52, § 1 Kodeksu pracy).

PRACODAWCA

Działania pracodawcy w sytuacji podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy (lub wykonuje ją) pod wpływem narkotyków:

  • Wydaje się, że poprzez analogię można tu zastosować art. 17, ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. pracodawca posiadając uzasadnione podejrzenie, że jego pracownik stawił się do pracy lub wykonuje obowiązki zawodowe pod wpływem narkotyków, ma obowiązek odsunięcia go od świadczenia pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.
  • Pracodawca ma także prawo zastosować sankcje jak w stosunku do pracownika będącego pod wpływem alkoholu (w tym zwolnienie go z pracy w trybie dyscyplinarnym). Musi jednak pamiętać, żeby w razie konieczności dysponować odpowiednimi dowodami (np. wynikami narkotestów, zeznaniami świadków, protokołem z zaistniałej sytuacji).
  • W polskim prawie brakuje regulacji w zakresie badania pracownika na zawartość narkotyków w organizmie. Wydaje się jednak, że takie badanie może być przeprowadzone w każdym przypadku, jeśli pracownik wyrazi na nie zgodę lub taką potrzebę.

Konsekwencje wykonywania pracy pod wpływem narkotyków:

Oprócz sankcji przewidzianych w Kodeksie pracy (w tym rozwiązania umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika) pracownikowi wykonującemu pracę pod wpływem narkotyków grozą m.in. konsekwencje wynikające z Kodeksu wykroczeń. Wykonywanie pracy pod wpływem narkotyków jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu albo grzywny (art. 70, § 2 Kodeksu wykroczeń).

Opracowanie: Eliza Goszczyńska.

Więcej na ten temat znaleźć można w publikacji : E. Korzeniowska, K. Puchalski, E. Goszczyńska, "Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla pracodawców i menedżerów", Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Łódź, 2013